ធំលំហូរខ្យល់ម៉ែត្រញាណសុទ្ធសម្រាប់បិ ១៤៧១៥៦១៦៦ ពា GTV Fiat ស្បែក Marea Punto Lancia Lybra ក្ខេ ០២៨១០០២៣០៩

i22564

ផលិតផលថ្មី

៛88 621.43 ៛84 186.32

ស្លាក: ឧបឡើងវិញ, ញាណចាប់សញ្ញា, សញ្ញាលំហូរម៉ែត្រ, តំលៃថោកឧបឡើងវិញ, គុណភាពខ្ពញ្ញាញាណចាប់, ប្រទេសចិនសញ្ញាហូរផ្គត់ផ្គង់ម៉ែត្រ.

ច្រើនទៀតធាតុជាក់លាក់

ផលិតផ្នែកចំនួន៖

០២៨១០០២៣០៩

ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចំនួន៖

៤៦៥៥៩៨០៤០

ផ្នែកមួយផ្សេ ១៖

៤៦៨១១៣១២,៦០៨០២០២៨,៩០៥៤៣៤៦៣,៩៣១៧១៣៥៦

ផ្សេងទៀតផ្នែកចំនួន ២៖

៨៣៦៥៨៨, ៨៣៦៥៩២, ៨៣៦៦២៩, ០៩២០១៤២៥, ០ ២៨១ ០០២ ៣០៩

ផ្នែកផ្សេងទៀ Number៣៖

៨ET០០៩១៤២-៦៧១,៨ET ០០៩១៤២-៦៧១,០២៨១០០២៣០៩

ការធានា៖បាទ,មានធានា ១ ឆ្នាំ

ផ្នែកសម្ភារៈ៖ល្បាយ

ស្ថានភាព៖នៅក្នុងភាគហ៊ុន

លក្ខណៈពិសេ&ត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឹម,ផ្សាភ្ជាប់ Hermetically,ទំហំតូច

កម្មវិធី៖

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៤៧ ម៉ា ១។៦១៦V T។ ហ្ស៊ីអេកូ ១៥៩៨ccm ១០៥HP ៧៧KW(សាំង)២០០១-២០១០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៤៧ ម៉ា ១។៦១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៥៩៨ccm ១២០HP ៨៨KW(សាំង)២០០១-២០១០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៤៧ ម៉ាក ២។០១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៩៧០ccm ១៥០HP ១១០KW(សាំង)២០០១-២០១០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៦១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៥៩៨ccm ១២០HP ៨៨KW(សាំង)២០០០-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ១។៦១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៥៩៨ccm ១២០HP ៨៨KW(សាំង)១៩៩៧-២០០៥

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ១។៨១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៧៤៧ccm ១៤០HP ១០៣KW(សាំង)២០០០-២០០៥

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៨១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៧៤៧ccm ១៤៤HP ១០៦KW(ប្រេង)ក្នុងឆ្នាំ ២០០០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៨១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៧៤៧ccm ១៤០HP ១០៣KW(សាំង)២០០០-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១០៥HP ៧៧KW(ម៉ាស៊ូត)ការឆ្នាំ ២០០០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១១០HP ៨១KW(ម៉ាស៊ូត)២០០០-២០០១

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១១៥HP ៨៥KW(ម៉ាស៊ូត)២០០១-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១០៥HP ៧៧KW(ម៉ាស៊ូត)១៩៩៧-២០០០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១១០HP ៨១KW(ម៉ាស៊ូត)២០០០-២០០១

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ១។៩ JTD ១៩១០ccm ១១៥HP ៨៥KW(ម៉ាស៊ូត)២០០១-២០០៥

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។០១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៩៧០ccm ១៥០HP ១១០KW(សាំង)២០០០-២០០២

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។០១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៩៧០ccm ១៥៥HP ១១៤KW(ប្រេង)ក្នុងឆ្នាំ ២០០០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ២។០១៦V T។ ហ្ស៊ី ១៩៧០ccm ១៥០HP ១១០KW(សាំង)២០០០-២០០២

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។០ JTS ១៩៧០ccm ១៦៦HP ១២២KW(ប្រេង)ជាឆ្នាំ ២០០២-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ២។០ JTS ១៩៧០ccm ១៦៦HP ១២២KW(សាំង)២០០២-២០០៥

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។៤ JTD ២៣៨៧ccm ១៣៦HP ១០០KW(ម៉ាស៊ូត)ការឆ្នាំ ២០០០

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។៤ JTD ២៣៨៧ccm ១៤០HP ១០៣KW(ម៉ាស៊ូត)២០០០-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ ព្យ ២។៤ JTD ២៣៨៧ccm ១៥០HP ១១០KW(ម៉ាស៊ូត)ជាឆ្នាំ ២០០២-២០០៦

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ២។៤ JTD ២៣៨៧ccm ១៤០HP ១០៣KW(ម៉ាស៊ូត)២០០០-២០០៥

សម្រាប់សុទ្ធបិ ១៥៦ កែសម្ផ ២។៤ JTD ២៣៨៧ccm ១៥០HP ១១០KW(ម៉ាស៊ូត)២០០២-២០០៥

 • ប្រភេទ: កម្ដៅប្រភេទ
 • ប្រួល: ០២៨១០០២៣០៩
 • Vortex ភេទ: .
 • Repeatability: .
 • ប្រទេស/តំបន់នៃការផលិត: ប្រទេសចិន
 • ឈ្មោះប្រភេទ: ធំលំហូរខ្យល់ឧ MAF
 • Hysteresis: ៨ET០០៩១៤២-៦៧១,៨ET ០០៩១៤២-៦៧១,០២៨១០០២៣០៩
 • ស្រាយ: បួនរយហុកសិបប្រាំលានប្រាំរយកៅសិបប្រាំបីពាន់សែសិប
 • ម្ជុលចំនួន: ៥-ពិន
 • ឈ្មោះយីហោ: រីហ្គែន
 • គុណលក្ខណៈ: IVOK ពិតប្រាកដបរិក្ខា
 • ប្រភេទឧប: Piezoelectric
 • វាស់ជួរ: ៤៦៨១១៣១២,៦០៨០២០២៨,៩០៥៤៣៤៦៣,៩៣១៧១៣៥៦
 • អ៊ែរ: ៨៣៦៥៨៨, ៨៣៦៥៩២, ៨៣៦៦២៩, ០៩២០១៤២៥, ០ ២៨១ ០០២ ៣០៩
 • អង្គភាពប្រភេទ: ដុំ
 • កញ្ចប់ទម្ងន់: 0.3kg (0.66lb.)
 • ទំហំកញ្ចប់: 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)

ទាក់ទងផលិតផល

តើ.