ប៊ីតម្រងសម្រាប់ Mercedes-Benz ២០០៧-FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)០៨/១។០ អឿម៖៤៥១៨៣០០០១៨#ST១៧៣C

i1642

ផលិតផលថ្មី

៛31 327.96

ស្លាក: cabrio, តម្រង, តម្រងកាប៊ីន, មានតំលៃថោ cabrio, ខ្ពស់គុណភាពតម្រង, ប្រទេសចិនតម្រងកាប៊ីនផ្គត់ផ្គង់.

គំរូ

សម្រាប់ឆ្លាត

គំរូចម្លងមួយគីឡូវ៉ាស៊ីឡាំងប្រភេឆ្នាំ

សម្រាប់ឆ្លាត

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)០។៨ CDi(៤៥១។៤០០)៧៩៩៣៣៣ ប្តូរ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)០។៨ CDi(៤៥១។៤០១)៧៩៩៤០៣ ប្តូ ២០០៩-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១) ១។០ (៤៥១។៤៣១, ៤៥១។៤៨០) ៩៩៩ ៥២ ៣ ប្តូរ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)១។០ សម្រាប់ Brabus ៩៩៩៨៨៣ ប្តូ ២០១២-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)១។០ សម្រាប់ Brabus(៤៥១។៤៣៣)៩៩៩៧២៣ បម្លែងឆ្នាំ ២០០៨-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)១។០ Turbo(៤៥១។៤៣២)៩៩៩៦២៣ បម្លែងឆ្នាំ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)១។០ Turbo ម្រាប់ Brabus(៤៥១។៤៣៣)៩៩៩៧៥៣ ប្តូរ ២០១០-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)ដ្រាយអគ្គិ ០៥៥ ប្តូ ២០១៣-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)គ្គិសនីដ្រាយ(៤៥១។៤៩០)០៣៥ បម្លែងឆ្នាំ ២០១១-២០១២

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)គ្គិសនីដ្រាយ(៤៥១។៤៩១)០៣០ ម្លែ ២០០៩-២០១១

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាត Cabrio(៤៥១)ដ្រាយអគ្គិសម្រាប់ Brabus(៤៥១។៤៩២)០៦០ ប្តូ ២០១៣-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)០។៨ CDi(៤៥១។៣០០)៧៩៩៣៣៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)០។៨ CDi(៤៥១។៣០១)៧៩៩៤០៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៩-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១) ១។០ (៤៥១។៣៣០, ៤៥១។៣៣៤) ៩៩៩ ៤៥ ៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១) ១។០ (៤៥១។៣៣១, ៤៥១។៣៨០) ៩៩៩ ៥២ ៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)១។០ សម្រាប់ Brabus(៤៥១។៣៣៣)៩៩៩៧២៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៨-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)១។០ Turbo(៤៥១។៣៣២)៩៩៩៦២៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០០៧-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)១។០ Turbo ម្រាប់ Brabus(៤៥១។៣៣៣)៩៩៩៧៥៣ រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០១០-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)ដ្រាយអគ្គិ ០៥៥ ដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០១៣-

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)គ្គិសនីដ្រាយ(៤៥១។៣៩០)០៣៥ ដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០១១-២០១២

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)គ្គិសនីដ្រាយ(៤៥១។៣៩១)០៣០ ដ្ឋប្រហារ ២០០៩-២០១១

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)គ្គិសនីដ្រាយ(៤៥១។៣៩១,៤៥១។៣៩០)០២០ ដ្ឋប្រហារ ២០១០-២០១២

សម្រាប់ FORTWO ឆ្លាតរដ្ឋប្រហារ(៤៥១)ដ្រាយអគ្គិសម្រាប់ Brabus(៤៥១។៣៩២)០៦០ ដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ២០១៣-

 • ធាតុទំងន់: 400G
 • ឈ្មោះយីហោ: SAFIL
 • ធាតុទឹង: 214
 • ធាតុម្ព: 26
 • ផ្សេងទៀតផ្នែកចំនួន: CUK២១៣២
 • សម្ភារៈប្រភេទ: តម្រងក្រដាស
 • ប្រទេស/តំបន់នៃការផលិត: ប្រទេសចិន
 • ការដាក់នៅលើរថយន្ត: in
 • ផលិតផ្នែកចំនួន: បួនពាន់ប្រាំរយដប់ប្រាំបីលានបីរយពាន់ដប់ប្រាំបី
 • ធាតុវែង: 214
 • ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចំនួន: CUK២១៣២
 • សម្រាប់រថយន្តម៉ាក/គំរូ: Mercedes-Benz
 • ទំហំកញ្ចប់: 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in)
 • អង្គភាពប្រភេទ: ដុំ
 • កញ្ចប់ទម្ងន់: 0.5kg (1.10lb.)

ទាក់ទងផលិតផល

តើ.